top of page

Privacy Policy

Zwemschool M. Laport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zwemschool M. Laport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Zwemles-kinderen zijn bij aanvang automatisch lid van Zwemschool M. Laport tot wederopzegging of beëindiging zwemonderwijs;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens van zwemles-leden

Persoonsgegevens van zwemles-leden worden gebruikt  ten behoeve van Administratieve doeleinde;

 • Voornaam, achternaam;

 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);

 • Geboortedatum.

Daar het in de regel gaat om kinderen die een vertegenwoordiger heeft, vraagt Zwemschool M. Laport de volgende persoonsgegevens van de (wettelijke) vertegenwoordiger:

 • Relatie: Ouder, Familielid, Curator en/of Begeleider;

 • Voornaam, achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats).

Uw persoonsgegevens worden door Zwemschool M. Laport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de duur van de zwemlessen. Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bijzondere persoonsgegevens zoals handicap of informatie over de gezondheid van leden voor wordt alleen gevraagd indien van belang voor het bieden van adequate begeleiding tijdens de zwemlessen. Deze informatie is alleen bekend bij de zwemonderwijzer welke direct betrokken is bij de begeleiding van de betreffende leden. Bijzondere persoonsgegevens worden door Zwemschool M. Laport uitsluitend opgeslagen ten behoeve van dit doel en gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geef verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. (Fysiotherapeut of i.d.)

Website en cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken geen cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals weergave instellingen, worden onthouden. We kunnen zelf niet zien  zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Ook maken wij geen gebruik van andere Google diensten. Verschijnen er toch cookies dan kunt  u de toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Op de website treft u een link aan naar  een andere websites. Hoewel deze website met zorg is geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Zwemschool M. Laport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging van het privacy beleid

Zwemschool M. Laprt  past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen en raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Zwemschool M. Laport er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met Zwemschool M. Laport, komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Foto's en film

Om de privacy van de kinderen te waarborgen, werken wij met 2 facebook-pagina's. Een voor algemeen gebruik en een besloten groep, waarop alleen ouders / verzorgers van de zwemles kinderen toegang hebben!

Als uw kind niet meer bij ons lest, wordt u vanzelf uit de besloten groep verwijderd.

Op verzoek kunnen ook personen op de wachtlijst toegang krijgen.

Bij aanmelding vragen wij of u bezwaar heeft of foto's geplaatst mogen worden op de besloten facebook site. U kruist dit aan op het formulier. Komt u op uw besluit terug laat het ons dan weten!

De foto's op facebook zijn bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet worden verstrekt aan derden.

Tijdens de lessen mogen geen foto's of filmpjes gemaakt worden door de aanwezigen. Bij afzwem-momenten is dit wel toegestaan, echter alleen voor eigen gebruik. Het fotograferen of filmen van anderen dan uw relatie dient te worden beperkt.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op Zwemschool M. Laport

 

bottom of page